POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Respectăm confidențialitatea datelor clienților și ne angajăm să nu transmitem datele personale ale acestora către terți și să le folosim exclusiv în scopul pentru care au fost introduse (newslettere, informare și publicitate), în conformitate cu alegerile dumneavoastră la http://eepurl.com/c4hP6T sau folosind link-ul de modificare a preferințelor găsit în orice email de comunicare primit de la noi.

 

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice SHOPPING IN ROMANIA are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sau o altă persoană. Scopul colectării datelor cu caracter personal este de a trimite newsletterele săptămânale sau ocazionale, precum și de a vă informa cu privire la activitatea noastră. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele.

 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de mail: contact@shoppinginromania.ro sau să folosiți link-urile de modificare preferințe sau dezbonare care se regăsesc în partea de jos a oricărui email trimis de către echipa noastră.

 

 

Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

On